Behandlingar

Behandlingar

Det finns tre huvudsakliga sätt att behandla lungcancer: Operation, strålning och cytostatika (cellgift). Ibland kombineras dessa på olika sätt.

På senare tid har också nya läkemedel utvecklats. Dessa är inte giftiga på samma sätt som cytostatika, utan har andra verkningsmekanismer. Även dessa läkemedel kan kombineras med andra typer av behandling. Problemet med de nya medicinerna är att de ännu inte används lika mycket överallt i Sverige

Operation

För att en operation ska kunna genomföras måste cancern upptäckas i ett tidigt skede. Tyvärr sker det bara hos omkring 20 % av patienterna.

En viktig faktor när läkaren bestämmer hur en operation ska göras är var i lungan cancern växer. Men också dess storlek har betydelse. Om sjukdomen är tydligt begränsad till en lunglob räcker det ofta med att ta bort den lungloben. Den operationen kallas lobektomi. Om cancern växer i mer än en lob opereras hela lungan bort. Det kallas för pulmektomi.

Strålbehandling

En strålbehandling går ut på att skada cancercellerna med hjälp av joniserande strålning.
Strålningen skadar cellernas genetiska material, vilket gör att de inte kan fortsätta dela sig. Även normala celler skadas av strålningen, men dessa har bättre förmåga till reparation och kan läka sig själva.

Eftersom strålningen kan försämra funktionen hos den del av lungorna som behandlas krävs att patienten har en tillräcklig reservkapacitet i lungorna för att andningen ska fungera tillfredsställande efteråt.

Vem kan strålas?

Strålning har bäst effekt på småcellig lungcancer och ges vid begränsad sjukdom ofta tillsammans med cytostatika, vilket hos de flesta patienter medför att tumören krymper rejält. Om läkaren bedömer att det efter en operation finns risk för återfall brukar också strålbehandling ges. Då är det vanligt att bestråla en gång per dag varje vardag under fyra-sex veckor.

En patient som inte kan opereras får ofta strålning. I en del fall kan det bota sjukdomen. Men oftast är syftet med denna strålbehandling att få tumören att krympa så att patientens symtom lindras.