Indelning av Lungcancer

Indelning av lungcancer

Det finns flera olika typer av lungcancer. Indelningen bygger på cancercellernas utseende och ursprung. Alla formerna av lungcancer har sitt ursprung i celler i luftrörens slemhinna. De två stora huvudgrupperna är småcellig lungcancer och icke-småcellig lungcancer.

Småcellig lungcancer

Består av små, tätt packade celler. Den skiljer sig från de andra typerna genom att växa och sprida sig fortast, men också vara speciellt känslig för cytostatika och strålbehandling. Ca 20% av alla fall av lungcancer är småcellig.

Icke småcellig lungcancer

Utgör ca 80% av alla fall av lungcancer och kan delas in i undergrupper där de vanligaste är:

Adenokarcinom
Är den typ som ökar mest och numera är det den vanligaste formen bland både män och kvinnor. Den växer från körtelceller i lungans slemhinna. En undergrupp av denna cancerform kallas bronkioalveolär lungcancer.

Skivepitelcancer
Är den näst vanligaste formen bland både män och kvinnor. Namnet kommer av att den bildas i s k skivepitel, en vävnad där cellerna är platta och skivformiga och ligger lager på lager. Den utgår från lungans bronker.

Storcellig lungcancer
Är mer ovanlig och står för 10-15 % av gruppen icke-småcellig lungcancer.