Bolltistel

Du har kanske nyligen fått veta att du har lungcancer. Med ett sådant besked följer en massa information som kan vara både svårt och jobbigt att ta in.

Här berättar vi om vilka rättigheter du har som patient när det gäller din vård. Patienträttigheter regleras i Patientlagen som tillkom 2015. Lagen reglerar till exempel frågor om information, val av vårdgivare, rätten till fast vårdkontakt, samtycke, delaktighet i vårdbeslut och rehabilitering. Patientlagen säger också att en patient som fått diagnosen cancer ska få möjlighet till en ny medicinsk bedömning, även kallad second opinion.

DIN RÄTT TILL INFORMATION
som patient har du rätt att få information som du lätt kan förstå och som är anpassad efter din unika situation. Du ska också kunna erbjudas skriftlig information om du önskar. Här är exempel på information som din vårdgivare ska ge dig:

  - Information om ditt hälsotillstånd
  - Vilka metoder som finns för undersökning, vård och behandling
  - Vilka hjälpmedel som finns om du har en funktionsnedsättning
  - När i tiden du kan förvänta dig att få vård
  - Hur vården och behandlingen förväntas gå till
  - Vilka risker för komplikationer och biverkningar som finns
  - Rehabilitering och eftervård
  - Metoder för att hindra skador och återfall
  - Möjligheten att välja behandlingsalternativ, fast läkarkontakt och vårdgivare
  - Möjligheten att få en ny medicinsk bedömning och en gast vårdkontakt
  - Vårdgarantin och möjligheten att få upplysningar om vård i annat europeiskt land hos Försäkringskassan

VAL AV BEHANDLING OCH RÄTTEN TILL DELAKTIGHET
Behandling av lungcancer är ett komplext område där nya framsteg ständigt görs. Du som patient har rätt att veta vilka behandlingsalternativ som finns i ditt specifika fall. Du och läkaren ska tillsammans diskutera och värdera behandlingsalternativen med fördelar och nackdelar.
Du har alltid rätt att tacka nej till den behandling läkaren föreslår eller rätt att avbryta en pågående behandling. Görs detta mot läkarens inrådan upphör dock vårdens ansvar.

Om du får erbjudande att delta i en klinisk studie är det du som bestämmer om du vill tacka ja eller nej till deltagande. Tackar du ja har du alltid rätt att avbryta och lämna studien när som helst utan att ange något särskilt skäl.

INDIVIDUELL VÅRDPLAN
Varje lungcancerpatient ska erbjudas en skriftlig individuell vårdplan. Där ska det framgå vem som är din ansvarige läkare, vart du kan vända dig med frågor, vilka behandlingar som planeras och en tidsplan. Vårdplanen ska också innehålla information om egenvård, rehabilitering och hur man lindrar biverkningar av den behandling man får.

Den som är huvudansvarig för att upprätta vårdplanen är kontaktsjuksköterskan. Vårdplanen ska också innehålla kontaktuppgifter till denna. Enligt de Nationella riktlinjerna för lungcancer har alla patienter rätt till en tilldelad kontaktsjuksköterska. Förutom att upprätta vårdplanen är kontaktsjuksköterskans uppgift att vägleda till psykosocialt stöd, informera om kommande steg i vårdprocessen och säkerställa patientens inflytande över sin egen vård.

RÄTTEN TILL NY MEDICINSK BEDÖMNING - SECOND OPINION
En patient som fått diagnosen cancer ska få möjlighet till förnyad medicinsk bedömning från en annan specialistläkare än den nuvarande. Den förnyade bedömningen kan göras an en vald specialist var som helst i landet och den bekostas av den region där du är folkbokförd.

Att be om en förnyad bedömning är vanligt och behöver inte betyda att man är missnöjd med den egna läkaren utan det kan vara ett sätt att känna sig trygg med att ha fått korrekt diagnos och att den föreslagna behandlingen är lämplig utifrån vetenskap, beprövad erfarenhet och dina individuella förutsättningar.

Om du vill få en förnyad medicinsk bedömning kan du vända dig till din läkare eller kontaktsjuksköterska som ordnar med en remiss. När bedömningen är klar kommer du och din läkare att diskutera svaret och komma överens om lämplig behandling.

PATIENTNÄMNDEN
Om du upplever att du blivit orättvist behandlad av vården kan du kontakta Patientnämnden som är en oberoende instans i varje landsting, region och kommun. Patientnämnden består av förtroendevalda politiker som tillsammans med olika tjänstemän ska hantera frågor, synpunkter och klagomål på  vården. Målet med nämnden är att de åsikter som kommer den till kännedom ska kunna leda till kvalitetsförbättringar och en tryggare sjukvård.

Läs mer:

1177 Vårdguiden om patientlagen  HÄR 

Cancerfonden om patienträttigheter  HÄR

Senast uppdaterad 07 februari 2022