Lungcancerföreningen är mån om din integritet! Vi vill med vår integritetspolicy visa hur Lungcancerföreningen hanterar personuppgifter, hur din rätt till skydd av dina personuppgifter tillvaratas av oss och hur du kan utöva dina rättigheter. Denna integritetspolicy är utarbetad efter de krav som Dataskyddsförordningen (ofta kallad GDPR) ställer på Lungcancerföreningen som personuppgiftsansvarig.

INSAMLING AV PERSONUPPGIFTER

Lungcancerföreningen är en ideell, religiöst och partipolitiskt obunden, intresseförening för personer som har, eller har haft lungcancer, samt för anhöriga/ närstående och/eller andra med yrkesmässig anknytning till lungcancer. Dess ändamål och uppgift är att verka för en förbättrad jämlik vård och livssituation för målgruppens drabbade.Detta samtidigt som vi aktivt arbetar för att bidra till en ökad satsning på prevention och forskning inom lungcancerområdet. Lungcancerföreningen verkar också för ökad kännedom om och förståelse för hur det är att leva med en svår sjukdom. 

För att Föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Föreningen behandlar personuppgifter för att:

 • Kommunicera med medlemmar (kallelser till medlemsmöten, nyhetsbrev med mera).
 • Hantera relaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter, insamlingar med mera).
 • Administrera försäljning via hemsidan.
 • Hantering av medlemskap i föreningen.
 • Föreningsadministration.
 • Deltagande i föreningens verksamhet.
 • Sammanställning av statistik och uppföljning.
 • Utbildningar arrangerade av föreningen.
 • Kontakter med medlem.
 • Besök på vår webbplats.
 • Beställningar från vår webbutik.
 • Prenumerationer på våra digitala nyhetsbrev.
 • Publicering av material på webbplats och sociala medier.
 • Skänker en gåva

Personuppgifter kan även komma att samlas in om det är nödvändigt för att leva upp till lagar och förordningar, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet.

Lungcancerföreningen kan också komma att samla personuppgifter för att tillvarata rättsliga intressen, upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

De personuppgifter som Lungcancerföreningen lagrar kan exempelvis vara namn, postadress, telefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer. Lungcancerföreningen kan komma att uppdatera medlemmarnas uppgifter från offentliga register, till exempel SPAR, om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Föreningens styrelse är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för Lungcancerföreningens verksamhet.

Uppdaterad information om behandling av personuppgifter ska alltid finnas publicerad på vår webbplats. Informationen riktad till dig som registrerad ska alltid minst förklara ändamålen med behandlingen samt den rättsliga grunden för behandlingen, vilka uppgifter som det handlar om och hur länge uppgifterna kommer att sparas.

När ditt samtycke krävs för en behandling av personuppgifter ska Lungcancerföreningen alltid informera om detta innan du lämnar ditt samtycke. Du har också alltid rätt att återkalla ett samtycke. Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du maila oss på info@lungcancerforenigen.se 

VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTERNA TILL?

Lungcancerföreningen kommer inte att sälja, hyra eller leasa ut de personuppgifter som samlats in. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till bolag som ska behandla dem för Lungcancerföreningens räkning, exempelvis leverantörer vi samarbetar med för att driva vår verksamhet. Det är alltid Lungcancerföreningen som ansvarar för behandlingen och bolagen får inte behandla personuppgifterna för något annat ändamål än det som Lungcancerföreningen har gett instruktioner om. 

Personuppgifter kan även komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att leva upp till tillämplig lagstiftning, förordning, juridisk process eller begäran från verkställande myndighet som exempelvis Skattemyndigheten. Det kan också gälla för att tillvarata Lungcancerföreningens rättsliga intressen, eller upptäcka, förebygga eller i annat fall uppmärksamma bedrägeri, säkerhets- eller tekniska problem.

VAR BEHANDLAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Lungcancerföreningen strävar alltid efter att lagra personuppgifter inom EU, men personuppgifter kan komma att överföras till och behandlas i land utanför EU av en leverantör eller underleverantör. Lungcancerföreningen vidtar organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU.

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Om du inte vill att Lungcancerföreningen kontaktar dig med givaruppmaningar eller annan allmän information, hör av dig direkt till föreningen på info@lungcancerforeningen.se. Du har alltid rätt att få tillgång till och information om vilka personuppgifter som Lungcancerföreningen lagrar om dig och i vilket syfte. Om du vill ha ett registerutdrag enligt gällande regelverk, skicka din begäran till:

Lungcancerföreningen,

Postadress: Box 17017

10462 Stockholm

eller

e-post: info@lungcancerforeningen.se

Registerutdrag skickas alltid till din, av oss, registrerade adress.

Du har alltid rätt att begära att få felaktiga uppgifter rättade eller att behandlingen ska begränsas. Du kan också begära att få dina personuppgifter raderade. I vissa fall kan det dock vara så vi inte kommer kunna fullfölja din begäran, men i sådana fall kommer vi informera dig om varför. Ibland kan legala skyldigheter hindra oss från att till exempel radera personuppgifter efter begäran. Vi kan dock begränsa behandlingen av personuppgifterna till att bara uppfylla den legala skyldigheten.

Därutöver har man under Dataskyddsförordningen rätt att få ut och överföra sina personuppgifter från en personuppgiftsansvarig till en annan. En förutsättning är att den personuppgiftsansvarige behandlar personuppgifterna med stöd av ett samtycke från den registrerade eller för att uppfylla ett avtal med den registrerade och det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

ÅTERKALLNING och KLAGOMÅL

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på att du har lämnat ett samtycke till behandlingen av data, har du rätt att återkalla ditt samtycke. För att återkalla ditt samtycke kontakta oss via, info@lungcancerforeningen.se. Anser du att behandlingen av dina personuppgifter strider mot Dataskyddsförordningen har du rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten/Dataskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Senast uppdaterad 29 mars 2022