I det här avsnittet ges en övergripande beskrivning av olika behandlingsalternativ vid lungcancer.

Vilken eller vilka behandlingar som ges beror på flera olika faktorer såsom vilken typ av lungcancer, vilket stadium av sjukdomen, patientens generella hälsotillstånd med utvärdering av lungfunktionen.

Vid en multidisciplinär konferens (MDK) med flera olika specialister diskuteras och beslutas om vilket behandlingsalternativ som anses vara optimalt för den aktuella enskilda patienten. Vid valet av behandling är det viktigt att väga nyttan av behandlingen mot eventuella risker med biverkningar. Innan slutligt beslut om behandling ska varje patient  ges möjlighet att diskutera förslaget med ansvarig läkare och vad som kan förväntas.

BEHANDLING VID ICKE-SMÅCELLIG LUNGCANCER

KIRURGI

Kirurgi är framför allt ett alternativ vid tidiga stadier (stadium I eller II) av lungcancer. Vilken typ av operation som görs beror på tumörens lokalisation och storlek samt vilken lungfunktion patienten har. Kirurgen kan till exempel välja att ta bort hela lungan (pulmektomi) eller en lob (lobektomi – (höger lunga har tre lober och den vänstra två).

STRÅLBEHANDLING

Strålbehandling eller radioterapi innebär att man använder högenergetisk strålning (liknande röntgenstrålning men med högre energi) för att behandla en tumör.
Strålbehandling kan ges som enda behandling eller i kombination med kirurgi och/eller cytostatika.

CYTOSTATIKA

Det finns många olika typer av cytostatika som också benämns som kemoterapi och tidigare var ordet cellgift vanligt. Dessa läkemedel angriper vanligtvis cellernas arvsmassa (DNA), men utövar sina effekter även på olika transportsystem och molekyler som är viktiga för cancercellens överlevnad.Cancercellen är betydligt känsligare för cytostatika än de absolut flesta normala celler.
Vissa cytostatika ges som ett dropp (infusion) eller injektion direkt i blodet och andra cytostatika tas som en tablett. Många gånger kombineras två  olika cytostatika i en behandling och vanligtvis ges behandlingen i cykler var tredje till var fjärde vecka under 3-4 månader.

MÅLRIKTAD BEHANDLING

Forskningen på lungcancer gör ständigt nya framsteg med detaljerade kunskaper om olika genetiska och andra molekylära förändringar som leder till cancercellernas tillväxt och spridning. Denna ökade kunskap har bidragit till att specifika läkemedel kunnat utvecklas som kan blockera cancertumörens möjlighet till tillväxt.

Dessa så kallade målriktade läkemedel som inkluderar både antikroppar och ämnen som direkt kan stoppa signalering i cancercellerna. Vid diagnos av lungcancer ingår idag även analyser av tumören för att se om någon specifik genetisk förändring förekommer och i så fall vilken målriktad behandling man kan ge. Idag finns det ett stort antal nya läkemedel som effektivt kan angripa cancercellernas signalsubstans.

Angiogeneshämmare är läkemedel som också tillhör gruppen målriktade läkemedel och blocker bildandet av nya blodkärl i tumören.  För att tumörer ska kunna växa bildar den små blodkärl som hjälper till att tillföra näring. Det kallas angiogenes.

IMMUNTERAPI

Immunterapi används för att hjälpa en persons eget immunsystem att känna igen och förstöra cancerceller.

Immunsystemet är vårt försvar mot främmande ämnen som virus och bakterier men även mot cancerceller. En viktig del i människans immunsystem är förmågan att undvika att attackera normala friska celler i kroppen. För att det ska fungera använder sig immunsystemet av sk ”checkpoints” eller ”kontrollstationer” - proteiner på immuncellerna. Checkpoint-proteinerna fungerar som av- och på-knappar i immunsystemet. I vissa fall kan cancerceller använda sig av dessa checkpoints för att undvika en attack av immunsystemet.
PD-1 är ett sådant protein och det kan binda till ett protein som heter PDL-1, CTLA-4 är ett annat protein.

Dessa läkemedel kallas checkpoint-hämmare. När de är riktade mot att blockera PD-1 kallas de PD1-hämmare eller PDL-1 hämmare. Läkemedlen är antikroppar och ges vanligtvis direkt i blodbanan varannan eller var tredje vecka.
Idag finns flera läkemedel godkända som verkar på detta system och även läkemedel som blockerar checkpoint-proteinet CTLA-4 .

Immunterapi ges många gånger i kombination och även tillsammans med cytostatika.

_______________________________________________________

BEHANDLING VID SMÅCELLIG LUNGCANCER

CYTOSTATIKA

Cytostatikabehandling är den vanligaste behandlingen för småcellig lungcancer. Läs mer om cytostatika i avsnittet om icke-småcellig lungcancer, men antalet cytostatika som kan användas är färre. Till vissa patienter kombineras cytostatikabehandlingen med strålbehandling, det kallas kemoradioterapi.

IMMUNTERAPI

Immunterapi kan ges i kombination med cytostatika vid småcellig lungcancer i stadium IV (utbredd sjukdom). Läs mer om immunterapi i avsnittet om behandling vid icke-småcellig lungcancer. 

STRÅLBEHANDLING

Strålbehandling kan ges tillsammans med cytostatika (kemoradioterapi) eller efter genomförd cytostatikabehandling. Läs mer om strålbehandling i avsnittet om behandling vid icke-småcellig lungcancer.

Strålbehandling ges också mot hjärnan för att förebygga och minska risken för att cancern sprider sig dit.

(Faktagranskad av Prof. Roger Henriksson jan 2022)

Länkar

Nationellt vårdprogram för lungcancer HÄR 

Cancerfonden om lungcancer  HÄR 

Cancerfondens broschyr om lungcancer HÄR

Senast uppdaterad 31 augusti 2022