Nyheter
Aktuellt
Föreläsning om patienträttigheter Information på olika språk Film om precisionsmedicin Rapport tidig upptäckt NKS podd med Karin Presentation NT-rådet Nyhetsmorgon och lungcancer Stipendiater 2022 Patientberättelser Debatt om rehabilitering Folkhälsodalen TLV rundabordsdiskussion Nationell lungcancerscreening i Storbritanien Rapport om patient- och närståendesamverkan f bättre forskning, hälso- och sjukvård Lungcancerdagen 2023 Antioxidanter ökar blodflödet i cancertumörer Skrivelse om IPÖ - Individuell Patient Översikt Rapport från ESMO-kongressen - webbinarium 231204 God Jul Inbjudan till Lungcancerföreningens Rehabvecka Målstyrda läkemedel gav Karin ett nytt liv Färre röker – ändå ökar lungcancer bland kvinnor Svara på enkät om lungcancer Nätverket mot cancers Cancerrapport 2024 Debattartikel: Inför nationell styrning av cancervården Lungcancerpodden avsnitt 84 - Så hittar du lugnet när du fått en cancerdiagnos – Avsnitt 84 Karin Liljelund i Almedalen Lungcancerpodden avsnitt 91 - Träning är bra för alla cancerpatienter! Debattartikel om screening av rökare Medlemsenkät och debattartikel om tidigare upptäckt Bostadsort avgör vilken lungcancer vård du får! Möte med Acko Ankarberg Arja Leppänen Årets Cancernätverkare! Optimal cancer care for the future needs more research on external factors Frukostseminarium: Nationell högspecialiserad vård Livet däremellan Coronaviruset och Covid-19 påverkar cancervården - RCC Hur leder vi för att upprätthålla en god cancervård i coronatider? Information om Corona och Covid-19 Webbinarium-Så möter och minskar vi patienters och närståendes oro ESMOs patient guide för Covid 19 GLCC (Global Lung Cancer Coalition) informerar om Covid-19 och lungcancer Till dig som är patient Frågor om Covid-19 och Cancersjukdom Nya Coronaviruset (Covid-19) Hur klarar vi cancervården under pandemin – ett webbinarium om rekommendationer, avvikelser och prioritering Patientkontakt utan närkontakt – om cancervårdens känsliga samtal under pandemin Farligt att bara hälften så många lungcancerpatienter söker vård Att leva med ALK-positiv lungcancer Patientöversikter inom cancervården - IPÖ För snart 3 år sedan fick Ragnhild diagnosen lungcancer... Är covid-19-pandemin dödsstöten för svensk klinisk forskning? Sverige – från bäst till sämst på strålbehandling i Norden 100 miljoner kronor till stärkt cancervård Tobaksfakta Kampen mot cancer Tisdagsträffen goes Live, digitalträff (36 min) 46 besök på vårdcentralen utan att få diagnos lungcancer Nollvision cancer Årets Lungcancerpris "Cancer i Sverige - hur mycket beror på påverkbara riskfaktorer", en rapport från IHE. Institutet för hälsa och sjukvårdsekonomi. Rapport påverkansarbete Film från Lungcancerdagen 2020 Vad är viktigt för mig? Screening av lungor räddar liv Våga söka vård Ny EU-rapport om lungcancer Larmsystem kan tidigt upptäcka cancer Precisionsmedicin – Framtidens medicin är redan här‪!‬ Bör cancerpatienter vaccinera sig mot Covid-19? Komplementär medicin Intressant artikel om Screening Patientöversikterna ger tid för de viktiga samtalen Information om cancer på lättläst svenska Högre stråldos Ökad Screening Svenska lungcancerregistret - verktyg för kvalitet och forskning Presentation från Simon Pahnkes föreläsning om vaccination av patienter med cancer ”Många dör i cancer på grund av senfärdiga beslutsfattare” Debattartikel strålbehandling Arena Lunghälsa Kanslitelefon Rehabvecka Frötuna 2023 Seminarium om precisionsmedicin vid lungcancer Inspelning från Lungcancerdagen 2023 Lungcancerföreningens stipendium 2023 Hon får Sjöbergpriset för att ha lagt grunden till vaccin mot cancer Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 65 - Sömn del 1 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 66 - Sömn del 2 Lungcancerpodden repriser: Avsnitt 76 - Fatigue – ingen vanlig trötthet Lungcancerpodden avsnitt 78 - ”Hur ska jag berätta för barnen?” – med kurator Johanna Joneklav Lungcancerpodden avsnitt 82 - ”När är jag man, när vårdar jag, när stöttar jag?” Framsteg inom cancerforskningen Lungcancerpodden avsnitt 90 - Den fantastiska utvecklingen för Mesoteliompatienter!

Färre röker – ändå ökar lungcancer bland kvinnor

Trots att antalet som röker har minskat mycket kraftigt i Sverige, minskar inte antalet fall av lungcancer i befolkningen lika mycket som förväntat. Bland kvinnor har istället antalet drabbade ökat. Det visar en ny studie vid Umeå universitet. Den nya studien innebär att synen på hur länge rökningen påverkar hälsan kan förändras.

Cigarettes 83571 1280

– Rökning är tveklöst den viktigaste riskfaktorn för lungcancer. Därför är det förvånande att det minskande rökandet ännu inte märks mer i statistiken. Det behövs mer forskning för att ta reda på vad det beror på, säger Bengt Järvholm, professor vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin vid Umeå universitet.

Antalet som röker har under många år minskat i Sverige. Idag uppger en av tjugo svenskar, cirka fem procent, bland män och kvinnor att de röker dagligen. På 1960-talet rökte ungefär varannan svensk man i ålder 18–69 år. Kvinnorna började i allmänhet röka senare i historien än männen. I en stor studie 1963 rökte bara drygt var tionde kvinna, 11 procent, i åldern 50–69 år, medan 46 procent av männen var rökare. Bland kvinnorna var det främst de yngre som rökte på 1960-talet.

Enligt tidigare forskning ska risken att utveckla lungcancer sjunka kraftigt och snabbt efter att man slutat röka. Enligt en brittisk studie sjönk antalet som hade fått lungcancer före 75 års ålder från 16 procent till tre procent bland dem som slutade röka innan de fyllde 50.

Umeåforskarna har jämfört förändringen av rökvanor i Sverige från 1950-talet med insjuknandet i lungcancer mellan 1970 och 2021 hos män och kvinnor i åldern 40–84 år. Man studerade hur ett antal undergrupper av cancern utvecklades i olika åldersgrupper. Tidigare studier har visat att skivepitelcancer är den form av lungcancer som har starkast samband med rökning.

Risken lika för äldre män men ökat för äldre kvinnor

Resultaten visade att risken att drabbas varierade kraftigt beroende på typ av lungcancer, ålder och kön. Baserat på tidigare studier skulle man väntat sig att cancerrisken skulle ha minskat ha minskat även bland äldre. Men det visade sig att lungcancer var lika vanligt 2021 som 1970 bland män i åldern 75–79 år. Risken för skivepitelcancer hade sjunkit kraftigt, medan den istället hade ökat sex gånger för den andra vanliga cancerformen, adenocarcinom. Bland kvinnor i samma åldersgrupp hade risken för skivepitelcancer 2021 ökat till samma nivå som bland män. För adenocarcinom var risken likartad för kvinnor och män, trots att det varit stora skillnader i rökvanor.

Studien ger inte svar på varför cancerutvecklingen stämmer så dåligt med förväntningarna. För det krävs andra typer av studier. Det finns dock ett flertal möjliga förklaringar. En förklaring kan vara att personer kanske underrapporterar sin rökning, det vill säga att minskningen av rökning eventuellt är mindre i verkligheten än på pappret. En annan möjlig förklaring kan vara att tidigare antaganden har varit överdrivna om hur snabbt risken att drabbas minskar när man slutar röka. Det kan inte heller uteslutas att andra miljö- eller livsstilsfaktorer kan spela in; också den som aldrig har rökt kan få lungcancer, även om det är mindre vanligt. Det faktum att utvecklingen är så mycket sämre för kvinnor än för män beror på att kvinnorna generellt började röka senare i historien än män.

Vikten av att sluta tidigt eller helst aldrig börja

– Resultaten ska absolut inte tolkas som att det är lönlöst att sluta röka. Tvärtom understryker studien vikten av att man slutar tidigt, helst att man aldrig börjar, eftersom det kan vara så att risken för lungcancer är förhöjd längre än vi tidigare trott, säger Bengt Järvholm.

Studien visar att om risken att drabbas av lungcancer 2021 var lika stor som risken 1970 hos män och kvinnor 40–84 år skulle cirka 2 250 män ha drabbats av lungcancer 2021 i stället för 1695 fall, det vill säga en minskning med 555 fall. Bland kvinnor skulle det ha funnits 544 fall i stället för som nu 2181 fall, det vill säga det har skett en ökning med 1 637 fall av lungcancer.

Studien bygger på data från Socialstyrelsens cancerregister som jämförts med statistik över tobaksrökning från enkäter och från försäljning av cigaretter.

Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften European Journal of Public Health.

För mer information, kontakta gärna
Bengt Järvholm
Telefon: 070-619 22 41
E-post: bengt.jarvholm@umu.se

Om den vetenskapliga publiceringen
Changing smoking habits and the occurrence of lung cancer in Sweden—a population analysis
Bengt Järvholm, Linnea Hedman, Maréne Landström, Per Liv, Alex Burdorf, Kjell Torén
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckae050

 

Källa: Umeå Universitet

 

 

Senast uppdaterad 10 april 2024

Fler nyheter


Alla nyheter